epsilon land
epsilon land

אוגוסט 2020

אפסילון (4D) זהב1

מס' הקרן: 5123211    |    דמי ניהול: 21.32%

31.35%

תשואה מתחילת השנה

(מיום 1.1.20 עד ליום 31.7.20)

47.58%

תשואה 24 חודשים אחרונים

(מיום 1.8.18 עד ליום 31.7.20)


להערכת מנהל הקרן השקעה בזהב מהווה חלופה כנגד סיכונים פיננסיים שונים.
להערכתנו, הזהב מהווה אמצעי גידור ויכול לשמש כעוגן בתיק ההשקעות בתקופות של אי ודאות ותנודתיות בשווקים.1. חשיפה של עד 120% למט"ח ולמניות בערך מוחלט. 2. מנהל הקרן לא יעלה את שכרו בקרן לכל הפחות עד 1.1.21 . 3. פרסום זה אינו בגדר יעוץ ואינו מתחשב בנתונים ובצרכים הספציפיים של המשקיע הפוטנציאלי ואינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות שבניהול אפסילון. כלל רכישת יחידות בקרנות שבניהול. אפסילון תעשה בהתאם לאמור בתשקיפי הקרנות האחרונים ו/או לדוחות המידיים שפורסמו לפני מועד הרכישה. מנהל הקרן: אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ.  אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה ודירוג דומה בעתיד ואין לראות באמור התחייבות מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי בעתיד

epsilon land